Ga door naar hoofdcontent
InformatieAuteursrichtlijnen

Auteursrichtlijnen

Auteursinstructies voor artikelen voor het Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne (NTvM)

1. Doel van de auteursinstructies

NVM-mondhygiënisten vindt de kwaliteit van haar uitgaven belangrijk. Deze leidraad geeft je een handige houvast bij het schrijven en opmaken van je tekst en komt leesbaarheid, de uniformiteit ervan en de doorlooptijd van het productieproces ten goede.

Voor de spelling worden de laatste versies van het ‘Groene Boekje’ en de ‘Van Dale’ aangehouden. Voor andere taalkwesties raadpleegt men de ‘Schrijfwijzer’ van Jan Renkema.

2. Opbouw van de tekst

De redactie streeft ernaar de artikelen kort en krachtig te houden. Een artikel mag daarom niet langer dan vier (gedrukte) pagina’s bevatten. Dat komt neer op maximaal 550 woorden per pagina (inclusief één beeld).

 • Pakkende en kernachtige titel van maximaal zes woorden.
 • Ondertitel van maximaal tien woorden.
 • Leader van maximaal 60 woorden waarin de volgende vragen in elk geval worden beantwoord: (1) waar gaat de tekst over? (2) wat zijn de belangrijkste conclusies voor de praktijk? Dit is bedoeld om de lezers het artikel in te trekken. Dus mag prikkelend zijn.
 • Inleiding tot het onderwerp van het artikel.
 • Hoofdtekst.
 • Pakkende koppen boven de paragrafen, zonder nummering.
 • Conclusie.
 • Maak indien relevant literatuurverwijzingen, met onderaan een literatuurlijst. Deze lijst wordt niet altijd gepubliceerd, maar kan worden opgevraagd bij de redactie.

3. Vormvereisten

Om de verwerking en de vormgeving van de artikelen te vereenvoudigen, verzoeken we je vriendelijk de volgende richtlijnen in acht te nemen.

 • Lettertype: calibri, gebruik in de tekst steeds hetzelfde lettertype!
 • Lettergrootte: 11
 • Regelafstand: 1,5
 • Kop en tussenkoppen:  Vet
 • Afkortingen altijd eerst voluit schrijven en dan de afkorting tussen haakjes.
 • Gebruik geen extra opmaakcodes, zoals inspringen bij een nieuwe paragraaf, aanpassen van lettergrootte of regelafstand, invoegen van onderstrepingen of vetten, etc.
 • Lever geen mooi opgemaakte tekst aan (d.w.z. géén returns met shift + enter), kopteksten/headers en en voetteksten/footers, géén vet, onderstrepingen, schaduw/shadow in lopende zinnen).
 • Type je bijdrage als ‘platte’ tekst (dus zonder opmaak), dan is het bewerken voor de vormgever/studio het minst tijdrovend en biedt het beste resultaat.

4. Beelden / modellen / schema’s / grafieken / tabellen / opsommingen

 • Werk je met veel cijfermateriaal, overweeg dan een tabel. Dat is veel overzichtelijker.
 • Beelden: citeer steeds de bron. De beelden moeten van onberispelijke kwaliteit zijn.
 • Beelden moeten worden aangeleverd in JPG of TIFF, minimaal 700 kb, liefst meer. Beelden altijd apart aanleveren. Neem zo nodig contact op met de redactie.
 • Gebruik tabellen zonder opmaak, dus alleen rijen en kolommen.

5. Eindredactie

 • De redactie verzorgt de eindredactie van de aangeleverde kopij. Bij ingrijpende wijzigingen wordt vóór publicatie contact opgenomen met de auteur. Alle kopij gaat vóór publicatie ook nog naar een corrector voor eventuele typefouten en taalkundige correcties.
 • Het artikel wordt exclusief gepubliceerd in het NTvM.
 • De redactie heeft het recht om koppen, streamers, tussenkoppen en intro aan te passen of te bedenken en de aanpassingen te maken in de tekst ten behoeve van de leesbaarheid.